Regulamin №2

Regulamin №2

Regulamin dla www.jsservices.pl/cv/

Witamy! Niniejszy „Regulamin” oraz wszystkie inne dokumenty prawne włączone przez odniesienie (łącznie zwane „Regulaminem”) stanowią umowę zawartą z każdym użytkownikiem końcowym („użytkownik”) w odniesieniu do dostępu i korzystania z naszych powiązanych zasobów internetowych, połączonych i oferowanych przez nas, nasze spółki zależne i stowarzyszone, a także w odniesieniu do każdego oprogramowania, które dostarczamy użytkownikowi do pobrania na urządzenia przenośne (każde zwane „aplikacją mobilną”) (a wszystkie łącznie „Stroną”). Jeżeli nie wskazano inaczej, wszelkie odniesienia do „Strony” obejmują również korzystanie z naszej platformy internetowej, materiałów, treści zastrzeżonych, narzędzi, oprogramowania i usług dostępnych za pośrednictwem Strony (wszystkie te elementy oraz Strona określane są łącznie mianem „Serwisu”).

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z SERWISU PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEGO REGULAMINU, PONIEWAŻ MA ON WPŁYW NA PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEGO REGULAMINU LUB JEŚLI W DOWOLNYM MOMENCIE REGULAMIN NIE JEST JUŻ DLA UŻYTKOWNIKA AKCEPTOWALNY, PROSIMY O NATYCHMIASTOWE ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z SERWISU.

Regulamin – najważniejsze informacje

Prosimy również o zapoznanie się z pełną wersją Regulaminu

Zaakceptowanie Regulaminu przez użytkownika

Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu i/lub z niego korzysta, wyraża on zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz wszelkich dodatkowych postanowień Regulaminu (określonych w punkcie 3(d)), które będą miały do niego zastosowanie w przyszłości.
Prywatność

Zbieramy określone informacje w celu realizacji usług Serwisu i umożliwienia Dostawcy lub osobom trzecim kontaktu z użytkownikiem w ramach świadczonych usług. Użytkownik wyraża zgodę na to, że możemy korzystać z tych informacji w sposób określony w naszej Polityce Prywatności.

Płatności, subskrypcja i rezygnacja

Użytkownik będzie honorować swoje zobowiązania płatnicze z tytułu usług zakupionych na Stronie. W przypadku powtarzalnych opłat związanych z subskrypcją użytkownik przyjmuje do wiadomości, że strony trzecie działające w naszym imieniu mogą przechowywać informacje dotyczące płatności w celu ich przetworzenia. Dostawca ma prawo do zmiany cen swoich usług w dowolnym momencie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zakup może wiązać się z dodatkowymi opłatami i podatkami. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji lub zawiesić ją w dowolnym momencie, przechodząc do strony głównej w zakładce Moje ustawienia. Więcej informacji można uzyskać w dziale Rezygnacja. Dostawca nie gwarantuje zwrotu poniesionych kosztów.
Arbitraż wszelkich sporów. Brak zwolnień w przypadku roszczeń zbiorowych

Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące rozstrzygania sporów oraz arbitrażu, w tym dotyczące zrzeczenia się roszczeń zbiorowych, które mają wpływ na prawa użytkownika. Należy pamiętać, że w zależności od kraju zamieszkania, w pewnych okolicznościach użytkownik może mieć możliwość wniesienia sporu do odpowiednich organów lub sądów w kraju swojego zamieszkania.
W przypadku rezydentów Stanów Zjednoczonych wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane indywidualnie w drodze wiążącego arbitrażu, bez możliwości zwolnienia w przypadku roszczeń zbiorowych.
Treści Dostawcy, własność intelektualna, prawa autorskie i znaki towarowe

Użytkownik nie ma prawa używać, kopiować, reprodukować, ponownie publikować, przesyłać, sprzedawać, odsprzedawać, wyświetlać, zamieszczać, przesyłać, rozpowszechniać, dokonywać scrapingu, odtwarzać kodu źródłowego ani udzielać licencji na żadne treści ani własność intelektualną, prawa autorskie i znaki towarowe w ramach Serwisu bez zgody Dostawcy.
Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

W zakresie dozwolonym przez prawo wyłączamy odpowiedzialność z tytułu gwarancji i warunków świadczenia usług i oferujemy Serwis w stanie, w jakim się on znajduje.
Ograniczenie odpowiedzialności

Nasza odpowiedzialność jest ograniczona w zakresie dozwolonym przez prawo.
Kontakt

Pytania dotyczące niniejszego Regulaminu można przesyłać na adres e-mail lub w inny sposób określony w niniejszym Regulaminie.
Pełna wersja Regulaminu

Akceptacja warunków przez użytkownika i stosunki umowne
Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest pełnoletni w ramach prawa kraju swojej jurysdykcji oraz/lub jest w stanie zawierać umowy zgodnie z prawem. Jeśli użytkownik nie jest w stanie zawierać umów zgodnie z prawem, nie może on korzystać z Serwisu w żadnym momencie ani w żaden sposób, ani przekazywać żadnych informacji do Dostawcy lub do Serwisu.

Prywatność
Prywatność użytkownika jest dla nas ważna. Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności Dostawcy, w której wyjaśniono, w jaki sposób Dostawca wykorzystuje informacje przekazywane przez użytkownika do Dostawcy oraz jakich wyborów użytkownik może dokonać w zakresie sposobu zbierania i wykorzystywania tych informacji. Polityka Prywatności zostaje niniejszym włączona do Regulaminu przez odniesienie.

Zmiany w Regulaminie lub w Serwisie
(a) Regulamin: Dostawca może zmienić, zaktualizować, dodać lub usunąć postanowienia niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie, publikując zaktualizowany Regulamin na Stronie oraz umieszczając na Stronie odpowiednie powiadomienie. Jeśli użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek z zaktualizowanych postanowień Regulaminu, musi zaprzestać korzystania z Serwisu.

(b) Serwis: Dostawca może dokonywać zmian w obrębie Serwisu w dowolnym momencie, bez uprzedzenia. Jeśli użytkownik sprzeciwia się jakimkolwiek zmianom w Serwisie, jedynym skutecznym rozwiązaniem będzie zaprzestanie korzystania z Serwisu. Dalsze korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu takich zmian będzie oznaczało akceptację tych zmian przez użytkownika i zadowolenie z Serwisu w zmienionym kształcie. Zastrzegamy sobie również prawo do zlikwidowania Serwisu lub jego części składowych w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej osoby trzeciej w przypadku skorzystania z prawa do modyfikacji lub likwidacji Serwisu.

(c) Płatne subskrypcje: Zwracamy uwagę użytkowników korzystających z płatnych subskrypcji, że w przypadku zmiany ceny usług, za które użytkownik zgodził się wcześniej zapłacić, lub w przypadku istotnej zmiany usług, za które użytkownik płaci, powiadomimy go o takich zmianach zgodnie z punktem 3(a). Wszelkie zmiany będą miały skutek począwszy od kolejnej zaplanowanej płatności i zostaną uwzględnione przy jej dokonywaniu. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na takie zmiany, może zrezygnować ze swojej płatnej subskrypcji, komunikując się z nami zgodnie z postanowieniami punktu dotyczącego rezygnacji – patrz niżej.

(d) Warunki dodatkowe: Niektóre funkcje Serwisu mogą ponadto podlegać dodatkowym warunkom użytkowania („Warunki dodatkowe Regulaminu”), które zostaną przekazane użytkownikowi w momencie, gdy zdecyduje się on na korzystanie z tych funkcji. Korzystając z takich funkcji lub ich elementów, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie „Warunków dodatkowych Regulaminu”, które mają zastosowanie do tych funkcji. W przypadku, gdy którykolwiek z „Warunków dodatkowych Regulaminu” regulujących taki obszar jest sprzeczny z treścią niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają „Warunki dodatkowe Regulaminu”.

Korzystanie z naszego Serwisu i Kont
Zapewniamy usługi i narzędzia w zakresie tworzenia życiorysów i CV. Użytkownik może korzystać z Serwisu pod warunkiem, że wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i przestrzega ich. Warunki niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Serwisu, w tym Gości i Zarejestrowanych Użytkowników.

(a) Goście: Goście mogą przeglądać Stronę zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu, ale nie mają pełnego dostępu do Serwisu (co może dotyczyć m.in. dodawania treści, pobierania narzędzi, umieszczania komentarzy lub zapisywania się do specjalnych programów) dopóki nie dokonają uprzedniej rejestracji, uzyskując status „Zarejestrowanych Użytkowników”.

(b) Zarejestrowani Użytkownicy i Konta: Dostęp do niektórych funkcji Serwisu jest możliwy tylko dla Zarejestrowanych Użytkowników. „Zarejestrowany Użytkownik ” to użytkownik, który założył u nas swoje konto („Konto”) lub posiada ważne konto w mediach społecznościowych, za pośrednictwem którego użytkownik uzyskał dostęp do Serwisu (każde takie konto zwane jest dalej „Kontem Zewnętrznym”).

(c) Dane Rejestracyjne: Rejestrując się w ramach Serwisu, użytkownik zobowiązuje się do: (i) podania prawdziwych, poprawnych, aktualnych i kompletnych informacji o sobie, zgodnie z danymi wymaganymi w ramach formularza rejestracyjnego Serwisu („Dane Rejestracyjne”); oraz (ii) utrzymania i niezwłocznej aktualizacji Danych Rejestracyjnych w celu zachowania ich prawdziwości, poprawności, aktualności i kompletności. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania na swoim Koncie. Użytkownik nie może udostępniać swojego Konta ani hasła innym osobom, a także zobowiązuje się: (A) niezwłocznie powiadomić Dostawcę o każdym nieuprawnionym użyciu hasła lub innym naruszeniu bezpieczeństwa pod adresem [email protected]; oraz (B) wylogować się z Konta po zakończeniu każdej sesji. Jeśli użytkownik poda jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niepoprawne, nieaktualne lub niekompletne, bądź też jeśli Dostawca ma uzasadnione powody, aby podejrzewać, że określone informacje są nieprawdziwe, niepoprawne, nieaktualne lub niekompletne, Dostawca ma prawo zawiesić lub usunąć Konto użytkownika i odmówić użytkownikowi korzystania z Serwisu (lub dowolnej jego części) obecnie lub w przyszłości. Dostawca ma prawo monitorować nazwę użytkownika i hasło oraz – według własnego uznania – wymagać od użytkownika ich zmiany. Jeśli użytkownik korzysta z nazwy użytkownika i hasła, które Dostawca uzna za mało bezpieczne, Dostawca będzie mieć prawo zażądać ich zmiany oraz/lub zamknięcia Konta użytkownika. Dostawca zastrzega sobie prawo do usunięcia lub odebrania dowolnej nazwy użytkownika w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, w tym m.in. w związku z roszczeniami stron trzecich twierdzących, że dana nazwa użytkownika narusza prawa strony trzeciej. Użytkownik zobowiązuje się nie rejestrować Konta w imieniu osoby fizycznej innej niż on sam, ani nie rejestrować Konta w imieniu żadnej grupy lub podmiotu, chyba że jest upoważniony do zobowiązania takiej osoby, grupy lub podmiotu do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu (patrz niżej – „Konta Współdzielone”). Rejestrując inną osobę, grupę lub podmiot, użytkownik niniejszym oświadcza, że jest do tego upoważniony.

(d) Dostęp za pośrednictwem mediów społecznościowych: Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu za pośrednictwem mediów społecznościowych w ramach funkcjonalności Serwisu, może on połączyć swoje Konto z Kontami Zewnętrznymi, zapewniając Dostawcy dostęp do swojego Konta Zewnętrznego, zgodnie z obowiązującymi warunkami korzystania z każdego z Kont Zewnętrznych. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do ujawnienia Dostawcy danych do logowania się do Konta Zewnętrznego oraz/lub do udzielenia Dostawcy dostępu do Konta Zewnętrznego (w tym m.in. do celów opisanych w niniejszym Regulaminie) bez naruszania przez użytkownika żadnych warunków regulujących korzystanie z danego Konta Zewnętrznego oraz bez nakładania na Dostawcę obowiązku uiszczania jakichkolwiek opłat lub poddawania Dostawcy jakimkolwiek ograniczeniom korzystania nałożonym przez strony trzecie. Przyznając Dostawcy dostęp do Kont Zewnętrznych, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Dostawca może uzyskać dostęp, udostępnić i przechowywać (jeśli dotyczy) wszelkie informacje, dane, teksty, oprogramowanie, muzykę, dźwięki, zdjęcia, grafikę, materiały wideo, wiadomości, tagi oraz/lub inne materiały dostępne za pośrednictwem internetowych zasobów Dostawcy, które użytkownik udostępnił i przechowuje na swoim Koncie Zewnętrznym („Treści Mediów Społecznościowych”) tak, aby były one dostępne w internetowych zasobach Dostawcy i za ich pośrednictwem w ramach Konta użytkownika. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, wszystkie Treści Mediów Społecznościowych uznaje się za Treści Użytkownika (zgodnie z definicją podaną w punkcie 5) dla wszystkich celów niniejszego Regulaminu. W zależności od wybranych Kont Zewnętrznych i z zastrzeżeniem ustawień prywatności wybranych w ramach tych Kontach Zewnętrznych, informacje, które użytkownik umieszcza na swoich Kontach Zewnętrznych, mogą być dostępne na Koncie użytkownika lub za pośrednictwem tego Konta w internetowych zasobach Dostawcy. Należy pamiętać, że jeśli Konto Zewnętrzne lub powiązany z nią serwis staną się niedostępne lub dostęp Dostawcy do takiego Konta Zewnętrznego zostanie wypowiedziany przez dostawcę zewnętrznego, wówczas Treści Mediów Społecznościowych nie będą już dostępne w zasobach internetowych Dostawcy ani za ich pośrednictwem. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć połączenie między swoim Kontem a swoimi Kontami Zewnętrznymi, wchodząc do działu „Ustawienia” w Serwisie. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE RELACJE UŻYTKOWNIKA Z ZEWNĘTRZNYMI USŁUGODAWCAMI ZWIĄZANE Z KONTAMI ZEWNĘTRZNYMI UŻYTKOWNIKA PODLEGAJĄ WYŁĄCZNIE POSTANOWIENIOM UMOWY (UMÓW) UŻYTKOWNIKA Z TYMI ZEWNĘTRZNYMI USŁUGODAWCAMI, A DOSTAWCA ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI (WYŁĄCZA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ) ZA PRYWATNE INFORMACJE, KTÓRE MOGĄ BYĆ MU DOSTARCZONE PRZEZ TAKICH ZEWNĘTRZNYCH USŁUGODAWCÓW Z NARUSZENIEM USTAWIEŃ PRYWATNOŚCI WPROWADZONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA TAKICH KONTACH ZEWNĘTRZNYCH. Dostawca nie podejmuje żadnych starań, aby weryfikować jakiekolwiek Treści Mediów Społecznościowych w jakimkolwiek celu, w tym m.in. w celu zapewnienia poprawności, zgodności z prawem lub nienaruszania praw, a ponadto Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne Treści Mediów Społecznościowych.

(e) Konta Współdzielone: Konto Współdzielone jest kontrolowane przez użytkownika, który założył dane konto i który został obciążony płatnością („Właściciel Konta”). Właściciel Konta może zapraszać lub upoważniać inne osoby do udziału w swoim abonamencie. Każdy dodatkowy użytkownik dołączający do Konta Współdzielonego będzie zobowiązany do stworzenia własnego, odrębnego i niezależnego profilu, aby mieć możliwość korzystania z naszego Serwisu w sposób odrębny i spersonalizowany. Dodatkowi użytkownicy będą mogli udostępniać Konto tak długo, jak długo Właściciel Konta będzie utrzymywać aktywny abonament. Gdy Właściciel Konta anuluje lub usunie swoje Konto, dostęp współdzielony również zostanie zakończony.

Treści użytkownika i zezwolenia udzielane przez użytkownika
Zarejestrowany Użytkownik może przesyłać, publikować, udostępniać, zmieniać lub w inny sposób udostępniać („Udostępnianie”) swoje Treści Użytkownika za pośrednictwem Serwisu. „Treści Użytkownika” oznaczają – bez ograniczeń – informacje dotyczące Konta użytkownika, CV, historię zawodową, historię wykształcenia, recenzje, odpowiedzi, wpisy na profilu, posty, pytania, materiały dotyczące kariery, referencje, zgłoszenia oraz/lub wszelkie inne informacje przekazywane w ramach Serwisu lub za jego pośrednictwem lub które Dostawca może stworzyć dla użytkownika. Tworząc Konto lub dostarczając informacje o karierze zawodowej w ramach Serwisu lub za jego pośrednictwem (w tym za pomocą formularzy dostępnych na Stronie lub poprzez przesłanie swojego CV), użytkownik zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność Treści Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Dostawca może oferować informacje, które są dla użytkownika najbardziej interesujące.

Użytkownik może zdecydować o upublicznieniu niektórych Treści Użytkownika w ramach Serwisu. W przypadku niektórych oferowanych przez nas funkcji inni użytkownicy mogą zapisać się na powiadomienia pocztą elektroniczną o nowych publicznych Treściach Użytkownika lub publikować własne komentarze do komentarzy użytkownika. Dostawca może wykorzystywać udostępniane publicznie Treści Użytkownika do ulepszania swoich usług, nawiązywania kontaktów z potencjalnymi pracodawcami, personalizowania sposobu wyświetlania stron, oferowania usług lub identyfikowania i promowania popularnych użytkowników.

Dla jasności stwierdza się, że użytkownik przez cały czas zachowuje prawo własności do swoich Treści Użytkownika. Z faktu publikowania, zamieszczania oraz/lub udostępniania dowolnych Treści Użytkownika w ramach Serwisu, oraz/lub z faktu dostarczania dowolnych informacji lub materiałów do Dostawcy wynika jednak, że użytkownik automatycznie:

(a) udziela Dostawcy ogólnoświatowej, wieczystej, nieodwołalnej, niewyłącznej, bezpłatnej, podlegającej sublicencjonowaniu na wielu kolejnych poziomach, zbywalnej licencji na użytkowanie, kopiowanie, powielanie, przetwarzanie, adaptowanie, modyfikowanie, publikowanie, przekazywanie, rozpowszechnianie, opracowywanie, wyświetlanie oraz wykonywanie Treści Użytkownika w związku z Serwisem i działalnością Dostawcy (oraz jego następców prawnych i podmiotów stowarzyszonych), w tym – bez ograniczeń – w celu promowania i redystrybucji części lub całości Serwisu (oraz utworów pochodnych) w dowolnych formatach i za pośrednictwem dowolnych kanałów medialnych (znanych obecnie lub opracowanych w późniejszym czasie). Dostawca może modyfikować lub dostosowywać Treści Użytkownika w celu przesyłania, wyświetlania lub rozpowszechniania ich w sieciach komputerowych i różnych mediach oraz/lub wprowadzać zmiany w Treściach Użytkownika, które są niezbędne do dostosowania tych Treści do wymagań lub ograniczeń w ramach Serwisu lub jakichkolwiek sieci, urządzeń, usług lub mediów. Użytkownik niniejszym udziela również każdemu użytkownikowi Serwisu niewyłącznej licencji na dostęp do publicznych Treści Użytkownika oraz na użytkowanie, powielanie, rozpowszechnianie, wyświetlanie i wykonywanie takich Treści Użytkownika w sposób dozwolony w ramach funkcjonalności Serwisu i zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo: (i) powyższe licencje udzielone przez użytkownika w odniesieniu do Treści Użytkownika zamieszczonych w ramach Serwisu pozostają w mocy nawet w przypadku usunięcia lub skasowania Treści Użytkownika z Serwisu przez użytkownika oraz (ii) powyższe licencje udzielone przez użytkownika w komentarzach na forum, referencjach lub zgłoszeniach zamieszczonych przez użytkownika są wieczyste i nieodwołalne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że – z wyłączeniem Treści Użytkownika – nie ma prawa ani tytułu do żadnych innych treści ani Materiałów (zob. punkt 11 poniżej), które pojawiają się w ramach Serwisu, w tym m.in. do żadnych informacji związanych z innym Kontem lub profilem użytkownika lub przechowywanych w ramach Serwisu.

(b) zrzeka się – w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo – wszelkich praw osobistych do Treści Użytkownika, które mogą być dostępne dla użytkownika w dowolnej części świata i potwierdza, że takie prawa nie zostały zapewnione;

(c) wyznacza Dostawcę na swojego przedstawiciela posiadającego pełne uprawnienia do podpisywania wszelkich dokumentów oraz/lub podejmowania wszelkich działań, które Dostawca może uznać za stosowne w celu potwierdzenia wskazanego wyżej udzielenia praw i przekazania praw, udzielonych zgód i zrzeczenia się określonych praw;

(d) gwarantuje, że jest właścicielem Treści Użytkownika i że jest uprawniony do zawarcia niniejszej umowy (związania się niniejszym Regulaminu) oraz że Treści Użytkownika nie naruszają praw własności osób trzecich ani ich ani prywatności;

(e) potwierdza, że żadna z Treści Użytkownika nie będzie podlegała zobowiązaniu do zachowania poufności lub innemu zobowiązaniu wobec użytkownika lub dowolnej innej osoby oraz że Dostawca nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek wykorzystanie lub ujawnienie takich Treści Użytkownika.

(f) przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Treści Użytkownika podlegają w każdym momencie zasadom naszej Polityki Dopuszczalnego Wykorzystania.

Usunięcie lub dezaktywacja Treści Użytkownika oraz/lub Konta użytkownika
Użytkownik może zażądać usunięcia życiorysów (CV) i listów motywacyjnych, kontaktując się z nami. Treści Użytkownika mogą zostać usunięte z widoku publicznego wyłącznie poprzez dezaktywację lub usunięcie Konta – poprzez zalogowanie się na Konto i przejście do zakładki Pomoc i wsparcie. W przypadku żądania usunięcia publicznych Treści Użytkownika, CV użytkownika lub jego profile nie będą już widoczne dla innych użytkowników w ramach Serwisu, ale jeżeli wcześniej uzyskano dostęp do Treści Użytkownika, w tym jego informacji, i jeśli były one przechowywane oraz/lub kopiowane przez inne osoby, Dostawca nie będzie w stanie usunąć tych informacji z ich systemów. W przypadku dezaktywacji Konta lub zwrócenia się o usunięcie Treści Użytkownika Dostawca zachowa logi i informacje nieidentyfikujące użytkownika wraz z archiwalną kopią informacji o użytkowniku, która nie jest dostępna dla użytkownika ani osób trzecich w ramach Serwisu, ale która może być wykorzystana do prowadzenia dokumentacji oraz do uzasadnionych wewnętrznych celów biznesowych. Użytkownik wyraża również zgodę i przyjmuje do wiadomości, że – w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo – niektórych treści, które możemy dla niego stworzyć, nie da się usunąć po ich przesłaniu.

Użytkownik przyjmuje ponadto do wiadomości, że Dostawca może przechowywać i wykorzystywać dane na różne sposoby, zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie i w Polityce Prywatności. Jeśli użytkownik zażąda od nas usunięcia swoich Treści Użytkownika, nie będą one już publicznie dostępne i – w zakresie dopuszczalnym przez prawo – Dostawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu ich usunięcia. Dostawca nie ma obowiązku utrzymywania Konta założonego przez użytkownika i może je usunąć w przypadku naruszenia przez użytkownika niniejszego Regulaminu, który to fakt Dostawca stwierdzi według własnego wyłącznego uznania (patrz również Polityka Dopuszczalnego Wykorzystania).

Zastrzeżenie prawne. Dostawca nie zatwierdza żadnej Treści Użytkownika przesłanej w ramach Serwisu przez jakiegokolwiek użytkownika lub innego licencjodawcę, ani też żadnej wyrażonej w niej opinii, rekomendacji lub porady, a ponadto Dostawca wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w związku z Treściami Użytkownika. Dostawca nie zezwala na działania naruszające prawa autorskie i prawa własności intelektualnej w ramach Serwisu i usunie Treści Użytkownika, jeśli zostanie we właściwym trybie powiadomiony, że takie Treści Użytkownika naruszają prawa własności intelektualnej innej osoby (patrz również Powiadomienia o naruszeniach praw autorskich i własności intelektualnej). Dostawca zastrzega sobie prawo do usuwania Treści Użytkownika bez uprzedniego powiadomienia.

Nasza Społeczność i Polityka Dopuszczalnego Wykorzystania
W niniejszym punkcie przedstawiono zasady Polityki Dopuszczalnego Wykorzystania, która określa dopuszczalne praktyki związane z korzystaniem z Serwisu, w tym ograniczenia dotyczące Treści Użytkownika, nadużyć systemu i bezpieczeństwa. Z Serwisu należy korzystać w sposób zgodny z przeznaczeniem Serwisu oraz z warunkami odpowiedniej umowy z Dostawcą, w tym z naszym Regulaminem. Korzystając z Serwisu, użytkownik wyraża zgodę na związanie się zasadami Polityki Dopuszczalnego Wykorzystania. Jeśli użytkownik nie zgadza się na którykolwiek z postanowień niniejszej części, musi zaprzestać korzystania z Serwisu. Dla celów niniejszego punktu termin „Dostawca” obejmuje wszystkie podmioty stowarzyszone Dostawcy, włączając w to spółki bezpośrednio i pośrednio zależne.

(a) Podsumowanie ogólnie zakazanego postępowania: Użytkownik nie będzie korzystał z Serwisu w celu przesyłania, rozpowszechniania lub przechowywania materiałów w sposób, który:

(i) narusza obowiązujące prawo lub regulacje;

(ii) może mieć negatywny wpływ na Serwis lub innych użytkowników;

(iii) może narazić Dostawcę na odpowiedzialność karną lub cywilną, lub

(iv) narusza, przekracza lub w inny sposób niewłaściwie wykorzystuje jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej, prawa do wizerunku i prywatności. Użytkownik nie może ułatwiać nikomu naruszania którejkolwiek części niniejszego punktu lub odnośnych zasad polityki osób trzecich, w tym m.in. przekazywania, dystrybucji lub udostępniania w inny sposób jakichkolwiek produktów lub usług, które naruszają zasady określone w niniejszym punkcie lub zasady polityki innego dostawcy.

(b) Odpowiedzialne korzystanie z Serwisu: Użytkownik jest proszony o odpowiedzialne postępowanie podczas korzystania z Serwisu. Użytkownik może korzystać z Serwisu i jego zawartości wyłącznie w celach zgodnych z prawem i w zgodzie z obowiązującym prawem, a ponadto nie może przechowywać, rozpowszechniać ani przesyłać za pośrednictwem Serwisu żadnych nielegalnych materiałów. Zabronione jest gromadzenie i przechowywanie danych osobowych innych użytkowników. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przechowywanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie materiałów niezgodnych z prawem może narazić go na odpowiedzialność karną oraz/lub cywilną. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli osoba trzecia twierdzi, że materiał umieszczony przez użytkownika w ramach Serwisu jest niezgodny z prawem, to na użytkowniku spoczywa ciężar wykazania, że jest on zgodny z prawem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że odpowiedzialność za wszystkie materiały zamieszczone publicznie lub przekazane prywatnie w ramach Serwisu lub za jego pośrednictwem ponosi wyłącznie ich nadawca, a nie Dostawca, oraz że użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie materiały zamieszczone, opublikowane publicznie lub w inny sposób przekazane w ramach Serwisu lub za jego pośrednictwem.

(c) Ograniczenia dotyczące treści. Dostawca wymaga, aby użytkownik nie publikował życiorysów, listów motywacyjnych, nie wysyłał e-maili, nie zamieszczał lub nie publikował na forach dostępnych w ramach Serwisu, ani nie udostępniał w inny sposób w ramach Serwisu żadnych treści, ani nie przejawiał zachowań, które naszym zdaniem:

zawierają pomówienia, zniesławienia, naruszają prywatność, mają charakter prześladujący, są obsceniczne, pornograficzne, rasistowskie, obelżywe, nękające, obraźliwe lub zawierają groźby;
deprecjonują, krytykują, dyskredytują, parodiują lub w inny sposób ukazują w negatywnym świetle dowolną postać pojawiającą się w treści;
zmierzają do wykorzystywania lub krzywdzenia dzieci, narażając je na kontakt z nieodpowiednimi treściami, zwracając się o podanie danych identyfikujących lub innych danych;
naruszają jakiekolwiek prawa własności intelektualnej lub inne prawa jakiegokolwiek podmiotu lub osoby, w tym także prawa autorskie lub znaki towarowe lub prawa do wizerunku;
naruszają prawo lub mogą zostać uznane za naruszające prawo;
zawierają treści, których użytkownik nie ma prawa przekazywać w ramach jakiegokolwiek stosunku umownego lub innego (np. informacje wewnętrzne, informacje zastrzeżone lub poufne otrzymane w ramach zatrudnienia lub umowy o zachowaniu poufności);
popierają lub promują działalność niezgodną z prawem;
zawierają podszywanie się pod inną osobę lub wprowadzają w błąd co do związku z innym podmiotem albo w inny sposób manipulują nagłówkami lub elementami identyfikacji w celu ukrycia źródła danych treści;
polegają na pozyskiwaniu środków pieniężnych, reklamodawców lub sponsorów;
zawierają programy zawierające wirusy, robaki oraz/lub „konie trojańskie” bądź dowolny inny kod komputerowy, pliki lub programy mające na celu przerwanie, przeciążenie, załamanie, zniszczenie lub ograniczenie funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego, sprzętu lub łączności telekomunikacyjnej;
zakłócają normalny przebieg dialogu, powodują, że ekran przewija się szybciej niż użytkownicy są w stanie pisać lub inny sposób negatywnie wpływają na zdolność innych osób do podejmowania działań w ramach Serwisu w czasie rzeczywistym;
kopiują dowolne inne strony lub obrazy w ramach Serwisu, z wyjątkiem tych, dla których użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia;
zawierają nielegalnie pozyskane pliki w formacie MP3;
polegają na budowaniu „piramidy” lub innej podobnej struktury;
polegają na prowadzeniu „hurtowni danych” (tzn. na korzystaniu z przestrzeni internetowej udostępnionej użytkownikowi do przechowywania dużych plików lub dużych ilości danych, do których na innych stronach znajdują się tylko odnośniki);
wiążą się z nieprzestrzeganiem zasad lub regulacji ustanawianych okresowo w odniesieniu do korzystania z Serwisu lub sieci podłączonych do Serwisu; lub
zawierają odnośniki do innych stron zawierających treści mieszczące się w powyższych opisach.
Ponadto zabronione jest usuwanie banerów sponsoringowych lub innych materiałów umieszczonych przez Dostawcę w dowolnym miejscu w ramach Serwisu (np. w przestrzeni internetowej udostępnionej użytkownikowi).
UŻYTKOWNIK POWINIEN ZDAWAĆ SOBIE SPRAWĘ, ŻE DOSTAWCA WSPÓŁPRACUJE Z ORGANAMI ŚCIGANIA I ZGŁASZA PODEJRZANE DZIAŁANIA.

(d) Nadużycie systemu: Użytkownik wyraża zgodę na to, że – bez ograniczeń – nie będzie podejmować następujących działań:

wysyłać, tworzyć wiadomości w ramach tzw. „bombardowania pocztowego” ani odpowiadać na takie wiadomości (chodzi o wysyłanie pocztą elektroniczną kopii pojedynczej wiadomości do wielu użytkowników lub wysyłanie dużych lub licznych plików lub wiadomości do jednego użytkownika w złośliwym zamiarze) ani dokonywać „spamowania” (tzn. wysyłania niezamówionych wiadomości pocztą elektroniczną w celach biznesowych lub innych) ani podejmować żadnych innych działań, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie lub zadowolenie dowolnej innej osoby z Serwisu;
kopiować, wyświetlać, rozpowszechniać, powielać, agregować, redystrybuować, zmieniać lub modyfikować jakichkolwiek treści dostępnych w ramach Serwisu lub Treści Użytkownika w dowolnym środku przekazu, ani w stosunku do żadnej innej osoby lub podmiotu w sposób inny niż jest to uzasadnione i konieczne do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem;
korzystać z jakiegokolwiek zautomatyzowanego oprogramowania lub urządzeń takich jak „pająki” (spiders), roboty indeksujące lub techniki eksploracji danych (data mining), jak np. zbieranie treści (scraping), zapuszczanie pająków (spidering) , zapuszczanie „pełzaczy” (crawling) lub z innych technik pobierania, przechowywania, rozpowszechniania lub powielania treści innymi sposobami w ramach Serwisu oraz/lub samego Serwisu jako takiego;
wykorzystywać lub kopiować Serwisu, w tym jakichkolwiek danych, które użytkownik przegląda oraz/lub uzyskuje z Serwisu, w celu dostarczenia jakiegokolwiek produktu lub usługi, które są konkurencyjne w stosunku do Serwisu, co określi Dostawca według swojej wyłącznej decyzji;
zakłócać, przerywać, niszczyć lub ograniczać funkcjonalność Serwisu lub jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego lub sprzętu komputerowego bądź telekomunikacyjnego;
korzystać z Serwisu w sposób, który może uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub uszkodzić serwer Dostawcy lub sieci podłączone do serwera Dostawcy, lub zakłócić korzystanie z Serwisu przez inne osoby i ich zadowolenie z Serwisu;
uzyskać nieautoryzowany dostęp do Serwisu, innych kont, systemów komputerowych lub sieci podłączonych do dowolnego serwera Dostawcy lub do Serwisu, poprzez wyszukiwanie luk w zabezpieczeniach oprogramowania (hacking), łamanie zabezpieczeń oprogramowania (cracking) i dystrybucję fałszywego oprogramowania, pobieranie haseł lub w jakikolwiek inny sposób;
dokonywać szczegółowego procesu badania architektury, tzw. „iżynierii wstecznej” (reverse engineering), dekompilacji lub dezasemblacji jakiegokolwiek oprogramowania dostępnego za pośrednictwem Serwisu, w tym dowolnego zastrzeżonego protokołu komunikacyjnego używanego przez Dostawcę;
wykorzystywać informacje uzyskane z Serwisu do przekazywania jakichkolwiek materiałów handlowych, reklamowych lub promocyjnych bez pisemnej zgody Dostawcy ani też – z wyjątkiem przypadków, w których Dostawca wyraźnie na to zezwolił – reklamować się lub oferować do sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek towarów lub usług bez względu na cel;
podawać informacji kontaktowych, które nie są aktualne i poprawne, podszywać się pod inną osobę lub tworzyć fałszywą tożsamość bądź fałszować jakiekolwiek informacje;
używać, pobierać lub w inny sposób kopiować bądź dostarczać (odpłatnie lub nieodpłatnie) osobie lub podmiotowi katalog użytkowników Serwisu lub inne informacje o użytkownikach lub o użytkowaniu bądź dowolne składniki takich informacji;
wykorzystywać, rozpowszechniać lub publicznie informować o błędach, defektach lub usterkach, które dają niezamierzoną przewagę; ani też
reprodukować, sprzedawać, odsprzedawać lub w inny sposób wykorzystywać dowolne zasoby lub dostęp do dowolnych zasobów dostępnych w ramach Serwisu.
(e) Naruszenie systemów bezpieczeństwa: Użytkownikowi nie wolno korzystać z jakichkolwiek usług lub udogodnień udostępnianych w Serwisie w celu naruszenia jego bezpieczeństwa lub manipulowania zasobami systemu oraz/lub kontami. Surowo zabrania się używania lub rozpowszechniania narzędzi przeznaczonych do naruszania bezpieczeństwa (np. programów do odgadywania haseł, narzędzi do łamania zabezpieczeń lub narzędzi do sondowania sieci). W przypadku naruszenia bezpieczeństwa systemu przez użytkownika Dostawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych użytkownika administratorom systemu w innych witrynach lub organom ścigania w celu udzielenia im pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z bezpieczeństwem.

(f) Odpowiedzialność za treści. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za żadne materiały stworzone lub dostępne w ramach Serwisu lub za jego pośrednictwem i nie będzie sprawował żadnej kontroli redakcyjnej nad takimi materiałami. Dostawca nie jest zobowiązany do monitorowania takich materiałów, ale zastrzega sobie do tego prawo.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Dostawca nie ma obowiązku wstępnego sprawdzania Treści Użytkownika, aczkolwiek zastrzega sobie prawo, aby według własnego uznania dokonywać wstępnego sprawdzania, odrzucania lub usuwania dowolnych Treści Użytkownika. Akceptując niniejszy Regulamin, użytkownik niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę na takie monitorowanie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie będzie oczekiwać prywatności w odniesieniu do przesyłania swoich Treści Użytkownika, w tym – bez ograniczeń – materiałów wideo, komentarzy, wszelkich rozmów na czacie, komunikacji tekstowej lub głosowej, które mogą być udostępniane za pośrednictwem Serwisu. W przypadku, gdy Dostawca dokona wstępnej kontroli, odrzucenia lub usunięcia jakichkolwiek Treści Użytkownika, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Dostawca zrobi to w interesie własnym, a nie w interesie użytkownika. Dostawca może dostarczyć użytkownikowi narzędzia do oznaczania Treści Użytkownika, ale nie składa żadnych przyrzeczeń ani oświadczeń dotyczących usuwania oznaczonych Treści Użytkownika.

Naruszenia zasad niniejszej Polityki Dopuszczalnego Wykorzystania można zgłaszać pod adresem: [email protected]

Usługi dodatkowe, usługi w zakresie zamieszczania życiorysu zawodowego, powiadomienia o ofertach pracy
Zapewniamy usługi i narzędzia w zakresie tworzenia życiorysów zawodowych i CV. Ponadto nasze „Usługi zamieszczania życiorysów” mogą ułatwić zamieszczanie życiorysu lub profilu zawodowego użytkownika na różnych zewnętrznych stronach internetowych dotyczących kariery. Użytkownik, który zapisze się na oferowaną przez Dostawcę usługę zamieszczania życiorysów, wyraża zgodę na to, że Dostawca będzie korzystać z zastrzeżonych internetowych narzędzi do gromadzenia informacji w celu stworzenia profilu kariery dla użytkownika. Użytkownik zgadza się również, że sformułowania i interpretacja podanych przez niego informacji na potrzeby usługi zamieszczania życiorysów będą pozostawione do wyłącznego uznania Dostawcy, a Dostawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne decyzje o zamieszczeniu, niezamieszczeniu lub sformułowaniu informacji o użytkowniku w ramach usługi zamieszczania życiorysów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że przed zamieszczeniem profilu zawodowego lub życiorysu użytkownika na zewnętrznej stronie internetowej poświęconej karierze Dostawca zaakceptuje regulamin użytkowania, politykę prywatności, a także inne zasady, o których zaakceptowanie może zostać poproszony na takich stronach. Użytkownik może sprawdzać zewnętrzne strony internetowe, na których Dostawca może publikować informacje użytkownika, aby zapoznać się z ich regulaminem użytkowania i zasadami polityki prywatności (Strony internetowe znajdują się tutaj). Korzystając z naszych usług zamieszczania życiorysów, użytkownik przyjmuje na siebie pełną i całkowitą odpowiedzialność za działania wykonywane przez Dostawcę w jego imieniu i na jego prośbę tak jak za swoje działania. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że weźmie na siebie pełną odpowiedzialność i będzie osobiście odpowiedzialny za wszelkie konsekwencje wynikające z korzystania przez siebie z usług zamieszczania życiorysów.

Dostawca może również w ramach Serwisu oferować funkcje publikowania ofert pracy i zamieszczania życiorysów w określonych miejscach lub jurysdykcjach. Z funkcji tych mogą korzystać wyłącznie osoby poszukujące zatrudnienia oraz/lub informacji o karierze zawodowej. Analogicznie, z niektórych usług Dostawcy mogą korzystać wyłącznie pracodawcy poszukujący pracowników.

W zależności od lokalizacji lub jurysdykcji użytkownika Dostawca może dostarczać powiadomienia o ofertach pracy lub korzystać z usług osób trzecich i automatycznych wyszukiwarek w celu dostarczania powiadomień ofertach o pracy, dopasowywania ofert pracy znalezionych na zewnętrznych stronach internetowych dla osób poszukujących pracy do życiorysu lub profilu zawodowego użytkownika, zapytań o pracę wprowadzanych przez użytkownika oraz/lub innych danych dotyczących korzystania z Serwisu przez użytkownika. Dostawca stara się dopasować dostępne informacje w celu zapewnienia, aby oferty pracy przedstawiane użytkownikowi w powiadomieniach o ofertach były zgodne z poszukiwanymi przez użytkownika możliwościami zatrudnienia, ale nie daje żadnej gwarancji, że użytkownik otrzyma poszukiwane przez siebie możliwości rozwoju kariery lub powiadomienia o ofertach pracy.

Płatności i subskrypcje
W przypadku zakupu dowolnych usług oferowanych przez Dostawcę za opłatą – czy to jednorazową, czy w ramach subskrypcji – użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie informacji o płatnościach użytkownika przez zewnętrznych usługodawców współpracujących z Dostawcą. Użytkownik zobowiązuje się ponadto do uiszczania odpowiednich opłat za zamówione usługi (w tym – bez ograniczeń – do uiszczania opłat okresowych za subskrypcje np. miesięczne lub roczne) w momencie ich wymagalności wraz ze wszystkimi należnymi podatkami, a także do zwrócenia Dostawcy wszelkich kosztów windykacji i odsetek za zaległe kwoty.

Użytkownik może wybrać automatyczne lub cykliczne naliczanie opłat za niektóre usługi oferowane na Stronie. Wszelkie opłaty cykliczne będą ustalane według ceny uzgodnionej w momencie zakupu. Szczegółowe warunki naliczania opłat za zamówione przez użytkownika usługi zostaną opisane w ofercie umieszczonej na Stronie. Jeśli użytkownik zarejestruje się w usłudze automatycznego lub cyklicznego naliczania opłat, zostanie poinformowany o warunkach naliczania opłat oraz o tym, jak przerwać naliczanie opłat cyklicznych. W przypadku wyboru przez użytkownika cyklicznego naliczania opłat przez Dostawcę uznaje się, że użytkownik wyraził zgodę na warunki rozliczenia opisane szczegółowo na Stronie.

Dostawca może oferować niektóre usługi typu premium, jak np. ocena CV, sporządzanie CV, raport kariery premium i pisanie listu motywacyjnego, które nie są wliczone w koszt podstawowych usług świadczonych przez Dostawcę w ramach subskrypcji. Brak zapłaty za zakupione usługi premium może skutkować wygaśnięciem subskrypcji.

W zależności od miejsca, w którym użytkownik zawiera transakcję z Dostawcą, zastosowanej metody płatności oraz miejsca udostępnienia metody płatności transakcja może podlegać opłatom z tytułu różnic kursowych lub cenowych ze względu na kursy wymiany walut. Transakcja może również podlegać opłatom z tytułu różnic kursowych ustalanych przez bank lub wystawcę karty. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za opłaty ani narzuty z tytułu różnic kursowych i nie będzie zwracać ani rekompensować opłat nałożonych przez bank lub wystawcę karty. Dostawca nie obsługuje wszystkich metod płatności, walut i lokalizacji płatności. Jeżeli metoda płatności wykorzystywana przez użytkownika w transakcjach z Dostawcą, np. karta kredytowa, osiągnie swój termin ważności, a użytkownik nie zmodyfikuje informacji o metodzie płatności ani nie anuluje swojego Konta lub odnośnej usługi, tym samym upoważnia Dostawcę do dalszych rozliczeń z użyciem tej metody płatności i pozostaje odpowiedzialny za wszelkie niepobrane kwoty. Użytkownik jest zobowiązany do uiszczania opłat do końca okresu subskrypcji aż do chwili rezygnacji z subskrypcji. Wszystkie należne podatki są obliczane na podstawie informacji rozliczeniowych podanych przez użytkownika w momencie zakupu.

Dostawca ma prawo do zmiany cen usług w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem warunków powiadomienia opisanych w punkcie 3 (Zmiany).

Rezygnacja
Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, kontaktując się z działem obsługi klienta lub wchodząc na stronę rezygnacji online w części Moje ustawienia. Aby potwierdzić żądanie rezygnacji, Dostawca wyśle wiadomość e-mail z numerem rezygnacji z subskrypcji. Jeśli użytkownik nie otrzyma takiego potwierdzenia, a nadal zamierza zrezygnować z subskrypcji, powinien skontaktować się bezpośrednio z działem obsługi klienta w celu uzyskania dalszej pomocy. Dostawca może dokonać zwrotu opłaty, jeśli zawiadomienie o rezygnacji z subskrypcji zostanie przekazane przed zakończeniem okresu próbnego, o ile taki okres próbny jest oferowany. Dostawca nie gwarantuje zwrotu opłaty po zakończeniu okresu próbnego.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie nabywane usługi podlegają warunkom niniejszego Regulaminu oraz wszelkim dodatkowym warunkom dotyczącym dostarczania danego produktu lub usługi. Zwracamy uwagę, że warunki płatności i abonamentów dla pracodawców reguluje Dodatkowy Regulamin dla Pracodawców.

Dostawca dokłada wszelkich starań, aby możliwie jak najdokładniej opisać każdy produkt lub usługę, które są oferowane w ramach Serwisu. Jesteśmy jednak ludźmi i dlatego nie gwarantujemy, że specyfikacje produktów, ceny lub inne treści zawarte w serwisach internetowych są kompletne, poprawne, rzetelne, aktualne lub wolne od błędów. W przypadku jakichkolwiek błędów dotyczących cen lub specyfikacji Dostawca ma prawo do odmowy lub anulowania wszelkich zamówień według własnego uznania. W takich przypadkach mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki.

Własność intelektualna, znaki towarowe i prawa autorskie Dostawcy
Użytkownik zgadza się, że w stosunkach między nim a Dostawcą (oraz spółkami stowarzyszonymi Dostawcy i dostawcami) Dostawca jest właścicielem wszelkich praw, tytułów i udziałów w Serwisie oraz wszystkich narzędziach oraz wszelkich związanych z nimi praw własności intelektualnej, z wyjątkiem Treści Użytkownika i innych Treści Zarejestrowanych Użytkowników. Serwis jako całość jest chroniony prawami autorskimi jako dzieło zbiorowe, a poszczególne utwory lub treści pojawiające się na Stronie lub dostępne za jej pośrednictwem, będące własnością Dostawcy lub licencjonowane przez Dostawcę lub jego dostawców treści, również podlegają ochronie praw autorskich w kraju i za granicą. Analogicznie, żadne pliki danych, pliki programów, oprogramowanie, kod, zastrzeżone metody, systemy i inne materiały, które są udostępniane do pobrania lub wykorzystywane w ramach Serwisu („Materiały”) nie mogą być kopiowane, modyfikowane, reprodukowane, publikowane, ponownie publikowane, przekazywane, sprzedawane, oferowane do sprzedaży lub redystrybuowane w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy oraz bez uprzedniej pisemnej zgody odnośnych licencjodawców współpracujących z Dostawcą. Materiały są chronione prawami autorskimi, patentami, tajemnicami handlowymi lub innymi prawami własności.

Użytkownik ma obowiązek przestrzegać wszystkich powiadomień o prawach autorskich, informacji lub ograniczeń zawartych w naszych Materiałach lub do nich dołączonych. Żaden element niniejszej Umowy nie daje użytkownikowi prawa do otrzymania kopii Materiałów Dostawcy ani do uzyskania do nich dostępu, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to ogólnie i zwyczajowo dozwolone w ramach Serwisu zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu. Niektóre nazwy, logotypy, cechy wyróżniające, identyfikatory źródeł i inne materiały wyświetlane na Stronie lub w Serwisie, w tym ich „wygląd i ogólne wrażenie”, stanowią znaki towarowe, nazwy handlowe, znaki usługowe, zewnętrzne formy produktu lub logotypy („znaki towarowe”) Dostawcy lub innych podmiotów. Wszystkie znaki towarowe niebędące własnością Dostawcy, które pojawiają się na niniejszej stronie, są własnością ich odpowiednich właścicieli. Użytkownik nie jest upoważniony do używania takich znaków towarowych. Dostawca lub inne podmioty zachowują własność wszystkich takich znaków towarowych oraz związaną z nimi wartość firmy. O ile użytkownik nie uzyska uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich, nie może kopiować, rozpowszechniać, publicznie wykonywać, publicznie prezentować, cyfrowo wykonywać (w przypadku nagrań dźwiękowych) ani tworzyć utworów pochodnych na podstawie utworów chronionych prawem autorskim udostępnianych lub dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Użytkownikowi nie ma prawa usuwać, zmieniać ani zasłaniać informacji o prawach autorskich, znaku towarowego, znaku usługowego ani innych informacji o prawach własności włączonych do Serwisu lub mu towarzyszących.

Korzystanie z Materiałów przez użytkownika.
Prawo użytkownika do korzystania z Serwisu oraz wszelkich Materiałów lub innych treści w nim zawartych jest uzależnione od przestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu. Modyfikacja lub wykorzystanie Materiałów lub innych treści zawartych w Serwisie do celów niedozwolonych w niniejszym Regulaminie może stanowić naruszenie praw własności intelektualnej Dostawcy (patrz punkt 11 powyżej) chronionych prawem oraz niniejszym Regulaminem i jest zabronione.

Użytkownik może kopiować, uzyskiwać dostęp, pobierać i wyświetlać Materiały oraz wszelkie inne treści wyświetlane w Serwisie w celach niekomercyjnych, osobistych lub rozrywkowych wyłącznie na jednym komputerze. Materiały i wszelkie inne treści zawarte w Serwisie nie mogą być w inny sposób kopiowane, powielane, ponownie publikowane, przesyłane, wyświetlane, publikowane, przekazywane, rozpowszechniane, licencjonowane lub wykorzystywane w żaden sposób, chyba że Dostawca wyraźnie na to zezwoli. Jakiekolwiek zezwolenie na kopiowanie lub pobieranie Materiałów udzielone przez Dostawcę w dowolnej części Serwisu z dowolnego powodu jest ograniczone do wykonania pojedynczej kopii przeznaczonej do użytku niekomercyjnego, osobistego, rozrywkowego wyłącznie na jednym komputerze i wiąże się z koniecznością zachowania przez użytkownika wszelkich informacji o prawach autorskich i innych prawach własności. Używanie dowolnych Materiałów na dowolnej innej stronie internetowej lub w komputerowym środowisku sieciowym jest zabronione. Zabrania się również dekompilacji, tzw. inżynierii odwrotnej, dekompletacji lub innej redukcji kodu używanego w dowolnym oprogramowaniu w ramach Serwisu do postaci odczytywalnej w celu zbadania struktury takiego oprogramowania oraz/lub skopiowania go lub stworzenia innych produktów opartych (w całości lub w części) na takim oprogramowaniu (więcej informacji zawiera Polityka Dopuszczalnego Wykorzystania).

Dyskurs publiczny i fora
Serwis może zawierać różne tablice ogłoszeń, pokoje czatów, strony społeczności, komentarze lub funkcje czatu bądź inne fora („Fora”), na których użytkownik może zamieszczać własne Treści Użytkownika, w tym m.in. własne uwagi i komentarze na wyznaczone tematy oraz na temat Treści innych użytkowników. Dostawca nie może zagwarantować, że inni użytkownicy nie będą korzystać z pomysłów i informacji udostępnionych przez użytkownika. Z tego względu, jeżeli użytkownik ma pomysł lub informacje, które chciałby zachować w tajemnicy oraz/lub nie życzy sobie, aby korzystały z nich inne osoby, nie powinien umieszczać ich publicznie w Serwisie. Ujawniając informacje lub opierając się na jakichkolwiek informacjach na Forach, użytkownik czyni to na własne ryzyko. Dostawca zastrzega sobie prawo – ale nie obowiązek – monitorowania Forów lub wszelkich wpisów lub innych materiałów, które użytkownik lub inni użytkownicy przekazują lub zamieszczają na Forach, zmiany lub usunięcia takich materiałów oraz ujawnienia takich materiałów i okoliczności towarzyszących ich przekazywaniu stronom trzecim w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Serwisu lub spełnienia obowiązków prawnych lub żądań organów władz. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że na Forach dostępna jest duża ilość informacji i że osoby biorące udział w Forach mogą okresowo zamieszczać wiadomości lub wyrażać stwierdzenia, które – umyślne bądź nie – mogą być niepoprawne, wprowadzające w błąd, oszukańcze, obraźliwe, a nawet niezgodne z prawem. Dostawca nie popiera takich wiadomości ani stwierdzeń ani nie ponosi za nie odpowiedzialności, co dotyczy także wszelkich opinii, porad, informacji bądź innych wypowiedzi wygłaszanych lub wyświetlanych na Forach przez użytkownika lub innych użytkowników. Opinie wyrażane na Forach odzwierciedlają wyłącznie opinie użytkownika oraz/lub innych użytkowników i nie muszą odzwierciedlać opinii Dostawcy. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w postach, za hiperłącza umieszczone w wiadomościach ani za jakiekolwiek rezultaty uzyskane w wyniku wykorzystania informacji zawartych na Forach. Dostawca w żadnym wypadku nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane wykorzystywaniem przez użytkownika informacji zawartych na Forach lub w zamieszczonych Treściach użytkowników bądź spowodowane korzystaniem z Forów lub zamieszczonych Treści użytkowników. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z FORÓW NA WŁASNE RYZYKO, A KORZYSTANIE TO PODLEGA ZASTRZEŻENIOM PRAWNYM I OGRANICZENIOM ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWARTYM W NINIEJSZYM REGULAMINIE.

Zgłoszenia wysyłane na prośbę Dostawcy
W różnych miejscach Strony mogą okresowo pojawiać się sformułowane wprost zachęty do zgłaszania pomysłów lub ulepszeń w drodze promocji, ankiet lub w inny sposób („zgłoszenia wysyłane na prośbę Dostawcy”). Dostawca może niekiedy zachęcać użytkowników do udziału w takich zgłoszeniach. W takim przypadku użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z ewentualnymi dodatkowymi warunkami regulującymi kwestie związane z takimi zgłoszeniami, ponieważ będą one miały wpływ na prawa użytkownika. Jeśli zgłoszeń nie regulują żadne dodatkowe warunki, wówczas do wszelkich zgłoszeń wysyłanych na prośbę Dostawcy stosują się w pełni warunki niniejszego Regulaminu. ŻADEN MATERIAŁ PRZESŁANY DO DOSTAWCY NIE BĘDZIE W ŻADNYM WYPADKU TRAKTOWANY JAKO POUFNY. Bez względu na zwyczaje i praktyki branżowe Dostawca nie będzie płacić za korzystanie z jakichkolwiek treści lub zgłoszeń przesłanych przez użytkownika na Stronie. Dostawca może wykorzystywać takie treści i zgłoszenia w charakterze referencji od użytkowników.

Zastrzeżenie prawne dotyczące referencji użytkowników
Serwis może zawierać referencje i opinie („Referencje”) pochodzące od użytkowników naszych usług. Referencje stanowią odzwierciedlenie rzeczywistych doświadczeń i opinii użytkowników. Doświadczenia te mają jednak charakter osobisty i dotyczą konkretnych użytkowników, a więc niekoniecznie muszą być reprezentatywne dla wszystkich użytkowników korzystających z usług Dostawcy. Dostawca nie twierdzi, a użytkownik nie powinien zakładać, że wszyscy użytkownicy będą mieli takie same doświadczenia. INDYWIDUALNE WYNIKI UZYSKIWANE PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH UŻYTKOWNIKÓW MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ.

Referencje dotyczące Serwisu są przekazywane w różnych formatach, jak np. tekst, materiały audio oraz/lub wideo, i są weryfikowane przez Dostawcę przed ich zamieszczeniem. Pojawiają się one w Serwisie w formie przekazanej przez użytkowników, z wyjątkiem korekty błędów gramatycznych lub pisarskich. Niektóre referencje mogą zostać skrócone w ramach dążenia do zwięzłości, w przypadku gdy pełna treść referencji zawierała nadmiarowe informacje nieistotne dla ogółu użytkowników. Zdjęcia dodane do referencji nie zawsze przedstawiają osobę będącą autorem referencji. Poglądy i opinie zawarte w referencjach należą wyłącznie do danego użytkownika i nie odzwierciedlają poglądów i opinii Dostawcy. Dostawca nie jest powiązany z użytkownikami przekazującymi referencje, a użytkownicy nie otrzymują wynagrodzenia pieniężnego ani innych świadczeń za udzielenie referencji, z wyjątkiem przypadków, gdy referencje stanowią element zgłoszeń nadsyłanych na prośbę Dostawcy w zamian za określone świadczenia.

Powiadamianie o prawach autorskich i naruszeniach prawa
Dostawca przestrzega praw własności intelektualnej innych osób i zachęca do tego użytkowników. W związku z tym Dostawca prowadzi politykę usuwania treści naruszających prawa własności intelektualnej innych osób, zawieszania dostępu do Serwisu (lub dowolnej jego części) wobec każdego użytkownika, który korzysta z Serwisu z naruszeniem praw własności intelektualnej innych osób oraz/lub politykę likwidowania – w odpowiednich okolicznościach – Konta dowolnego użytkownika korzystającego z Serwisu z naruszeniem praw własności intelektualnej innych osób.

(a) Złożenie zawiadomienia o usunięciu treści naruszających prawo. Wdrożyliśmy procedury pozwalające na otrzymywanie pisemnych powiadomień o zgłoszonym naruszeniu praw autorskich oraz na rozpatrywanie takich roszczeń zgodnie z obowiązującym prawem . Jeśli użytkownik uważa, że jego prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej są naruszane przez użytkownika niniejszej Strony, prosimy o przesłanie pisemnego powiadomienia do naszego przedstawiciela zajmującego się powiadomieniami o naruszeniach na email.

Aby sprawa została załatwiona natychmiast, pisemne zawiadomienie musi zawierać następujące elementy:

zawierać własnoręczny lub elektroniczny podpis zgłaszającego;
wskazywać utwór chroniony prawem autorskim lub inną własność intelektualną, co do której istnieje podejrzenie, że zaszło naruszenie;
wskazywać materiał mający naruszać prawo w sposób na tyle precyzyjny, aby umożliwić nam jego zlokalizowanie;
zawierać odpowiednie informacje, dzięki którym możemy się skontaktować ze zgłaszającym (w tym adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail);
zawierać oświadczenie, że osoba zgłaszająca jest w dobrej wierze przekonana, że wykorzystanie materiału chronionego prawem autorskim lub innej własności intelektualnej nie odbywa się za zgodą właściciela, jego przedstawiciela ani zgodnie z prawem;
zawierać oświadczenie, że informacje podane w pisemnym zawiadomieniu są poprawne; oraz
zawierać oświadczenie – pod rygorem kary za krzywoprzysięstwo – że osoba zgłaszająca jest upoważniona do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
Jeżeli zgłoszenie nie dotyczy naruszeń praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, nasz przedstawiciel nie będzie w stanie rozwiązać wskazanych problemów.

(b) Złożenie odpowiedzi na zgłoszenie. Powiadomimy użytkownika o usunięciu lub zablokowaniu dostępu do materiałów chronionych prawami autorskimi, które zostały dostarczone przez użytkownika, jeżeli takie usunięcie jest zgodne z prawidłowo otrzymanym zawiadomieniem o usunięciu materiału na mocy ustawy o prawie autorskim DMCA. Jeżeli użytkownik uważa, że materiał został usunięty lub zablokowany przez pomyłkę lub z powodu błędnej identyfikacji materiału, może on w odpowiedzi przekazać naszemu przedstawicielowi pisemną odpowiedź na zgłoszenie, zawierającą następujące informacje:

własnoręczny lub elektroniczny podpis odpowiadającego;
wskazanie materiału, który został usunięty lub do którego dostęp został zablokowany, oraz lokalizację, w której materiał pojawił się przed jego usunięciem lub zablokowaniem dostępu;
oświadczenie złożone pod rygorem kary za krzywoprzysięstwo, że odpowiadający jest w dobrej wierze przekonany, że materiał został usunięty lub zablokowany w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji materiału do usunięcia lub zablokowania; oraz
imię i nazwisko, adres fizyczny i numer telefonu odpowiadającego oraz oświadczenie, że odpowiadający wyraża zgodę na jurysdykcję sądu właściwego dla tego okręgu sądowego, w którym znajduje się adres fizyczny odpowiadającego lub – jeśli adres odpowiadającego znajduje się poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki – jurysdykcję sądu właściwego dla dowolnego okręgu sądowego, w którym możemy mieć swoją siedzibę, oraz że odpowiadający wyraża zgodę na doręczenie pism procesowych od osoby, która przekazała zgłoszenie o materiale potencjalnie powodującym naruszenie lub od przedstawiciela tej osoby.
(c) Wypowiedzenie współpracy z osobami dokonującymi powtarzających się naruszeń. Zastrzegamy sobie prawo, aby według własnego uznania zamknąć konto lub zablokować dostęp dowolnemu użytkownikowi niniejszej Strony lub Serwisu, którego dotyczą powtarzające się zgłoszenia o naruszeniu przepisów DMCA lub o innych naruszeniach.

Dostawca dąży do zachowania wszelkich możliwości zwolnienia z odpowiedzialności, które mogą być dostępne na mocy prawa autorskiego, ale niekoniecznie stwierdza, że jest usługodawcą (service provider) w rozumieniu definicji zawartej w punkcie 512 lit. c) Kodeksu Stanów Zjednoczonych (United States Code) lub w innych przepisach.

Interakcje użytkownika i zwolnienie z odpowiedzialności
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje interakcje z innymi użytkownikami Serwisu oraz z wszelkimi innymi podmiotami, z którymi wchodzi w interakcje za pośrednictwem Serwisu. W przypadku sporu z jednym lub kilkoma użytkownikami (w tym handlowcami), użytkownik niniejszym zwalnia Grupę Dostawcy (zdefiniowaną w punkcie 18) od wszelkich roszczeń, żądań, zobowiązań, kosztów lub wydatków i szkód (rzeczywistych i wynikowych, dowolnego rodzaju i charakteru, znanych i nieznanych, wynikających z takich sporów lub w jakikolwiek sposób z nimi związanych). Wyrażając zgodę na zwolnienie Dostawcy z odpowiedzialności, użytkownik w sposób wyraźny zrzeka się wszelkich zabezpieczeń (ustawowych lub innych) w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, które w przeciwnym razie ograniczyłyby zakres tego zrzeczenia się i obejmowałyby wyłącznie te roszczenia, o których istnieniu użytkownik może wiedzieć lub może podejrzewać ich istnienie w momencie wyrażenia zgody na zwolnienie Dostawcy z odpowiedzialności. , który stanowi: „OGÓLNE ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE OBEJMUJE ROSZCZEŃ, O KTÓRYCH WIERZYCIEL NIE WIE I NIE PODEJRZEWA ICH ISTNIENIA W MOMENCIE WYRAŻANIA ZGODY NA ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI, A KTÓRE – GDYBY O NICH WIEDZIAŁ – Z PEWNOŚCIĄ WPŁYNĘŁYBY W SPOSÓB ZNACZĄCY NA JEGO UGODĘ Z DŁUŻNIKIEM”.

Zastrzeżenie prawne dotyczące gwarancji
UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z SERWISU NA WŁASNE RYZYKO. SERWIS ORAZ WSZELKIE MATERIAŁY, INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE I INNE TREŚCI ZAWARTE W SERWISIE SĄ DOSTARCZANE W POSTACI „TAKIEJ, JAKA JEST” I „TAKIEJ, W JAKIEJ SĄ DOSTĘPNE”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI ANI WARUNKÓW I W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. DOSTAWCA I WSZELKIE SPÓŁKI ZALEŻNE LUB STOWARZYSZONE Z DOSTAWCĄ („GRUPA DOSTAWCY”) ZRZEKAJĄ SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW – WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB TOWARZYSZĄCYCH – W ZWIĄZKU Z SERWISEM, W TYM M.IN. DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI. GRUPA DOSTAWCY NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJONALNOŚĆI DOSTĘPNE W SERWISIE BĘDĄ DOSTĘPNE, NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, ŻE WADY ZOSTANĄ NAPRAWIONE, ANI ŻE SERWIS LUB SERWERY, KTÓRE GO UDOSTĘPNIAJĄ, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW. GRUPA DOSTAWCY NIE GWARANTUJE ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH WYKORZYSTANIA LUB WYNIKÓW WYKORZYSTANIA MATERIAŁÓW, INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, URZĄDZEŃ, USŁUG LUB INNYCH TREŚCI ZAWARTYCH W SERWISIE ANI W JAKICHKOLWIEK USŁUGACH INTERNETOWYCH POWIĄZANYCH Z SERWISEM POD WZGLĘDEM ICH POPRAWNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB POD INNYM WZGLĘDEM. GRUPA DOSTAWCY NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE STWIERDZA, ŻE KORZYSTANIE Z SERWISU LUB MATERIAŁÓW, INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, UDOGODNIEŃ LUB INNYCH TREŚCI ZAWARTYCH W SERWISIE LUB JAKICHKOLWIEK USŁUGACH INTERNETOWYCH NIE BĘDZIE NARUSZAĆ PRAW INNYCH OSÓB, A PONADTO GRUPA DOSTAWCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W TAKICH MATERIAŁACH, INFORMACJACH, OPROGRAMOWANIU, UDOGODNIENIACH LUB INNYCH TREŚCIACH ZAWARTYCH W SERWISIE LUB W JAKICHKOLWIEK INNYCH USŁUGACH INTERNETOWYCH.

JEŻELI OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE ZEZWALA NA WYŁĄCZENIE NIEKTÓRYCH LUB ŻADNYCH Z POWYŻSZYCH DOROZUMIANYCH GWARANCJI I WARUNKÓW, POWYŻSZE WYŁĄCZENIA BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA TYLKO W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

JEŚLI UŻYTKOWNIK UZYSKUJE DOSTĘP DO SERWISU Z OBSZARU UNII EUROPEJSKIEJ LUB INNYCH JURYSDYKCJI, W KTÓRYCH NIE UZNAJE SIĘ WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU NIEKTÓRYCH GWARANCJI, ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY NIE WYŁĄCZA ANI NIE OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA WYNIKAJĄCE Z ZANIEDBANIA KTÓREJKOLWIEK ZE STRON LUB OSÓB DZIAŁAJĄCYCH NA ICH ZLECENIE, PRZEDSTAWICIELI LUB PRACOWNIKÓW.

Ograniczenie odpowiedzialności
GRUPA DOSTAWCY ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI (WYŁĄCZA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ) WYNIKAJĄCEJ Z UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA), ODPOWIEDZIALNOŚCI NA ZASADZIE RYZYKA LUB NA INNEJ ZASADZIE I NIE PRZYJMUJE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY (BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, KARNE, RZECZYWISTE, WYNIKOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, PRZYKŁADOWE LUB INNE) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEWŁAŚCIWEGO WYKORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚĆ KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ STRONY INTERNETOWEJ BĄDŹ MATERIAŁÓW, INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, UDOGODNIEŃ, USŁUG LUB INNYCH TREŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ LUB DOWOLNEJ INNEJ STRONIE INTERNETOWEJ, NIEZALEŻNIE OD PODSTAWY DOCHODZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, NAWET JEŚLI KTÓRYKOLWIEK Z CZŁONKÓW GRUPY DOSTAWCY ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKIEJ STRATY LUB SZKODY. UŻYTKOWNIK (A NIE ŻADEN Z CZŁONKÓW GRUPY DOSTAWCY) PONOSI – BEZ OGRANICZEŃ – CAŁKOWITY KOSZT WSZELKICH NIEZBĘDNYCH USŁUG SERWISOWYCH, NAPRAW LUB KOREKT W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA TAKIEJ STRATY LUB SZKODY.

JEŻELI OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE ZEZWALA NA ZASTOSOWANIE W STOSUNKU DO UŻYTKOWNIKA CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI POWYŻSZEGO OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, OGRANICZENIA TE BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA JEDYNIE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Odszkodowanie
W zakresie dozwolonym przez prawo obowiązujące w jurysdykcji użytkownika użytkownik zgadza się zwolnić dostawcę i członków jego zarządu, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli, dystrybutorów i podmioty powiązane z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, żądań, zobowiązań, kosztów lub wydatków, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, wynikających z naruszenia przez użytkownika niniejszego regulaminu, w tym wszelkich zawartych w nim wyżej postanowień, oświadczeń, gwarancji lub warunków, oraz/lub z faktu umieszczenia dowolnych treści na serwerach dostawcy lub przesłania dowolnych treści na serwery dostawcy oraz/lub z korzystania z konta użytkownika w dowolny sposób.

Dochodzenia
Dostawca zastrzega sobie prawo do badania podejrzeń o naruszenie niniejszego Regulaminu, w tym – bez ograniczeń – badania wszelkich naruszeń wynikających z przesyłania, publikowania lub wysyłania wiadomości lub e-maili przez użytkownika na dowolnym Forum. Dostawca może dążyć do gromadzenia informacji od użytkownika podejrzewanego o naruszenie niniejszego Regulaminu oraz od każdego innego użytkownika. Dostawca może zawiesić użytkowników, których zachowanie lub publikowane wpisy są przedmiotem dochodzenia i może usunąć takie materiały ze swoich serwerów według własnego uznania i bez uprzedzenia. Jeśli Dostawca – według własnego uznania – uważa, że doszło do naruszenia niniejszego Regulaminu, może podjąć wszelkie działania korygujące, jakie uzna za stosowne, zgodnie z obowiązującym prawem. Dostawca będzie w pełni współpracować z organami ścigania lub organami sądowymi, które zwrócą się do Dostawcy z prośbą lub nakazem ujawnienia tożsamości osób zamieszczających e-maile lub publikujących lub w inny sposób udostępniających jakiekolwiek materiały, co do których istnieje podejrzenie, że naruszają one warunki niniejszego Regulaminu. AKCEPTUJĄC NINIEJSZĄ UMOWĘ, UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ I ZWALNIA WSZYSTKICH CZŁONKÓW GRUPY DOSTAWCY Z WSZELKICH ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH PRZEZ KTÓREGOKOLWIEK Z CZŁONKÓW GRUPY DOSTAWCY PODCZAS LUB W WYNIKU PROWADZONEGO DOCHODZENIA ORAZ/LUB WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W WYNIKU DOCHODZENIA PROWADZONEGO PRZEZ CZŁONKA GRUPY DOSTAWCY LUB PRZEZ ORGANY ŚCIGANIA.

Strony zewnętrzne
Serwis może przenosić użytkownika na inne strony w Internecie, które nie są powiązane z Dostawcą. Strony te mogą zawierać informacje o ofertach pracy, pracodawcach, kandydatach do pracy bądź też materiały, które niektóre osoby mogą uznać za niewłaściwe lub obraźliwe. Takie inne strony internetowe nie podlegają kontroli Dostawcy, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że (bez względu na to, czy takie strony internetowe są w jakikolwiek sposób powiązane z Dostawcą, czy też nie), Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność ogłoszeń o pracy, opisów pracodawców, życiorysów kandydatów, zgodność z prawem, zgodność z zasadami przyzwoitości ani za żaden inny aspekt treści zawartych na takich stronach internetowych. Zamieszczenie odnośnika do strony nie oznacza, że Dostawca wspiera jakąkolwiek stronę ani że jest powiązany z jej administratorami. Jeśli użytkownik decyduje się na korzystanie z takich zewnętrznych stron internetowych oraz/lub jeśli decyduje się kliknąć na odnośnik lub przycisk, przyjmuje w takim wypadku do wiadomości, że: (a) w tym momencie opuszcza Stronę Dostawcy oraz (b) fakt korzystania przez użytkownika z takich zewnętrznych stron internetowych będzie podlegać regulaminom i zasadom oraz polityce prywatności nakładanym przez odnośnego dostawcę zewnętrznego (dostawców zewnętrznych). Dostawca nie składa żadnych oświadczeń ani udziela gwarancji co do bezpieczeństwa informacji (w tym – bez ograniczeń – informacji dotyczących kart kredytowych oraz innych danych osobowych), o podanie których użytkownik może zostać poproszony przez podmiot zewnętrzny, a użytkownik niniejszym nieodwołalnie zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Dostawcy w odniesieniu do takich stron internetowych. Zdecydowanie zachęcamy do zachowania ostrożności przed przekazaniem jakichkolwiek informacji wrażliwych (np. numerów ubezpieczenia społecznego lub informacji finansowych) osobom trzecim oraz do przeprowadzenia dochodzenia, które użytkownik uzna za konieczne lub właściwe przed nawiązaniem komunikacji z dowolną z takich osób trzecich.

Prawo właściwe
W najszerszym zakresie dozwolonym w ramach właściwej jurysdykcji warunki niniejszego Regulaminu będą podlegać, będą interpretowane i egzekwowane zgodnie z prawem właściwym dla lokalizacji podmiotu, który realizował płatność użytkownika.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie będą podlegały Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Arbitraż
Rezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki prosimy o uważne przeczytanie niniejszego punktu. Jego postanowienia mają wpływ na prawa tych użytkowników. Warunki niniejszego Regulaminu mogą mieć zastosowanie do użytkownika lub nie, w zależności od miejsca zamieszkania.

Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa lokalnego, jeśli mają one zastosowanie oraz w zakresie, w jakim mają zastosowanie.

Komunikacja elektroniczna
Komunikacja między użytkownikiem a Dostawcą może odbywać się drogą elektroniczną, bez względu na to, czy użytkownik odwiedza Serwis, czy wysyła wiadomości e-mail do Dostawcy, czy też Dostawca zamieszcza zawiadomienia w Serwisie lub komunikuje się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dla celów umownych użytkownik: (1) wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów od Dostawcy w formie elektronicznej; oraz (2) zgadza się, że wszystkie warunki, porozumienia, zawiadomienia, ujawnienia i inne formy komunikacji, które Dostawca dostarcza do użytkownika drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne, które taka komunikacja spełniałaby, gdyby odbywała się w formie pisemnej. Powyższe postanowienia nie mają wpływu na ustawowe prawa przysługujące użytkownikowi.

Postanowienia ogólne
Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, wówczas postanowienie to zostanie uznane za rozłączne od niniejszej umowy i nie będzie mieć wpływu na ważność ani wykonalność pozostałych postanowień. Niniejszy dokument zawiera całość porozumienia między użytkownikiem a Dostawcą odnośnie do spraw tu poruszanych i do Strony.

Kontakt
Strona jest kontrolowana i obsługiwana przez Dostawcę. Bez względu na to, czy użytkownik uzyskuje dostęp do usług za pośrednictwem któregokolwiek z naszych zasobów internetowych, czy też rodziny Stron, użytkownik może skontaktować się z Dostawcą, wykorzystując podane tu informacje. Prosimy o przesyłanie wszelkich komentarzy lub skarg dotyczących Strony na adres email.

www.jobsforsoul.com Opublikuj oferty pracy w Europie

Kontakt
Polska. Warszawa. Jeśli masz pytania lub sugestie, napisz do nas.

Zapewniamy usługi w zakresie indywidualnego doboru personelu różnego poziomu.

Nie tylko szukamy pracowników dla Twojej firmy, możemy również pomóc w ocenie i testowaniu.