Komentarze

Odpowiedzi na pytania dotyczące pracy w Polsce, legalnej pracy w Polsce, dokumenty do pracy.

Przed tym, jak zacząć pracować w polskiej firmie, każdy powinien wiedzieć, jak to zrobić poprawnie. A po znalezieniu odpowiedniej pracy i po rozmowie kwalifikacyjnej z działem HR, musisz poprawnie załatwić formalności związane z dokumentami. W Polsce jest kilka opcji umów o pracę i musisz wybrać, która będzie dla Ciebie optymalna. A często ludzie mają wiele pytań związanych z zatrudnieniem w polskich firmach.

Dlatego postaramy się pomóc Ci w uzyskaniu odpowiedzi na pytania: jaki rodzaj umowy o pracę wybrać, jak prawidłowo ubiegać się o pracę, jakie dokumenty należy sporządzić do legalnej pracy w Polsce, gdzie zwrócić się o pomoc, jeśli pracodawca nie wypłaca wynagrodzeń i innych.

Jeśli nie możemy odpowiedzieć od razu na Państwa pytanie, w takim razie zwracamy się do prawników. Prosimy o zadawanie pytań wyłącznie na temat zatrudnienia w Polsce. Pytania można zadawać w języku polskim i rosyjskim.


Каждый прежде чем оформиться на работу в Польше, в польской компании, должен знать как правильно это сделать. И после поиска нужной вакансии и прохождения собеседования с отделе кадров, надо правильно оформиться на работу. В Польше есть несколько вариантов договоров на работу и надо выбрать какой из них будет для вас оптимальным. И часто у людей возникают много вопросов связанных с трудоустройством в польских компаниях.

Поэтому мы постараемся помочь получить ответы на вопросы: какой договор на работу выбрать, как правильно оформиться на работу, какие документы надо оформить для легальной работы в Польше, куда обратиться за помощью если работодатель не выплачивает зарплату и другие.


Если мы не знает ответа на вопрос, или не сможем ответить сразу, то обратимся к юристам и постараемся найти ответ на ваш вопрос. Пожалуйста задавайте вопросы только по тематике трудоустройства в Польше.

Вопросы можно задавать на польском и русском языке.


Wrócić do Strona główna
Dodaj pytanie

* Required information
3000
Powered by Commentics

Pytania

Halyna

Witaj!

Pytanie brzmi: pracowałem na wizie wojewódzkiej, teraz jestem na Ukrainie 1 miesiąc, robię zaproszenie sezonowe, czy na tym zaproszeniu mogę wjechać do Polski biometrycznie?

Robert

„Ścieżka krajowa”

Jeśli cudzoziemiec jest już w Polsce: starosta weryfikuje wniosek i wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania. Decyzja wydawana jest w ciagu 7 dni roboczych. Jeśli wymagane jest postępowanie wyjaśniające, decyzja wydawana jest do 30 dni.

„Ścieżka zagraniczna”

Jeśli cudzoziemiec będzie dopiero starał się o wjazd do Polski w celu pracy sezonowej, starosta weryfikuje wniosek i wpisuje go do ewidencji wniosków ws. pracy sezonowej lub odmawia wydania zezwolenia na pracę sezonową. Wpisanie do ewidencji następuje w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku, chyba że prowadzone jest postępowanie wyjaśniające – wówczas wpisanie następuje w terminie do 30 dni. Wpisując wniosek do ewidencji, starosta wydaje podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi zaświadczenie o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej;

Pracodawca przekazuje cudzoziemcowi zaświadczenie o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej. Zaświadczenie to służy jako podstawa do wydania wizy w celu wykonywania pracy sezonowej lub w przypadku, gdy cudzoziemiec wjeżdża w ruchu bezwizowym, służy jako potwierdzenie celu wjazdu na terytorium RP;

Po przyjeździe cudzoziemca pracodawca informuje powiatowy urząd pracy o tym fakcie, przedstawia kopię wymaganych stron paszportu cudzoziemca oraz podaje jego adres zamieszkania na terytorium RP. Starosta wydaje zezwolenie na pracę sezonową, jeśli od momentu wydania zaświadczenia o wpisie nie zaistniały przesłanki odmowy. Pamiętać należy, że wpis do ewidencji wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową jest ważny tylko 120 dni – jeżeli w tym okresie starosta nie otrzyma potwierdzenia, że cudzoziemiec podejmie pracę w późniejszym terminie, umorzy postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową.

Cudzoziemiec może pracować w trakcie oczekiwania na zezwolenie na pracę sezonową, czyli po poinformowaniu urzędu przez pracodawcę o jego przyjeździe. Praca musi jednak być wykonywana na warunkach określonych w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji, wydanym wcześniej przez urząd. Jeżeli pracownik zaczął pracę w dniu, który jest dla urzędu dniem wolnym od pracy, pracodawca musi przedstawi właściwemu staroście dokumenty w pierwszym dniu pracy urzędu.

Cudzoziemiec, który oczekuje na przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową, również może pracować - u tego samego pracodawcy przez cały okres oczekiwania, natomiast u nowego pracodawcy – do 30 dni.

Сергей
Нелегальная работа в Польше

Что будет, если нелегально работать в Польше?

Антон

Виновниками являются и иностранец, трудоустроенный подобным образом, и его работодатель.

Наказание работодателя не исключает санкций против работника.

Основные виды наказания для работника-иностранца за неофициальное трудоустройство в Польше:

Штраф от 20 до 5 000 злотых.

Требование покинуть страну (депортация).

Запрет на въезд во все страны Шенгенской зоны на срок от 1 до 3 лет.

Laura
Jestem w ciąży

Jestem w ciąży. Czy pracodawca może mnie zwolnić?

Robert

Kobiety, które są w ciąży lub planują macierzyństwo, często obawiają się utraty zatrudnienia. Niepotrzebnie. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży. Wyjątkiem jest tzw. zwolnienie dyscyplinarne.

W przypadku umów krótkoterminowych, kontynuacja zatrudnienia uzależniona jest od okresu, na który została zawarta umowa. Jeśli umowa na okres próbny lub na czas określony przekracza miesiąc i uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, musi być przedłużona do dnia porodu.

Powyższy przepis nie dotyczy umów na zastępstwo oraz tymczasowych, ale w najbliższym czasie może to ulec zmianie.

Bartosz
Ile urlopu mi przysługuje?

Ile urlopu mi przysługuje?

Robert

Wymiar urlopu uzależniony jest od stażu pracy. W przypadku osób, które deklarują do 10 lat stażu, urlop wynosi 20 dni, a powyżej tego wymiaru - już 26 dni w ciągu roku kalendarzowego. Nie oznacza to jednak, że należy przepracować 10 lat, aby uzyskać wyższy wymiar urlopu. Do stażu, od którego zależy wymiar urlopu, zalicza się również okres nauki. W przypadku ukończenia szkoły wyższej nie ma znaczenia, czy uzyskuje się tytuł licencjata czy magistra, do stażu można doliczyć 8 lat, a po ogólniaku 4 lata.

Oczywiście urlop obliczany jest proporcjonalnie do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.

Iwona
Umowa o pracę

Kiedy dostanę umowę na czas nieokreślony?

Robert

Osoby pracujące na podstawie umów o pracę zawieranych na czas określony często gubią się w rachunkach i zastanawiają się, która umowa z kolei powinna być na czas nieokreślony. Najczęściej wątpliwości, czy pracodawca nie narusza przepisów, pojawiają się przy trzeciej umowie.

Przepisy mówią, że łączna liczba umów na czas określony nie może przekraczać trzech. Przy czym należy pamiętać, że umowa na okres próbny nie jest uwzględniana w tym rachunku. Dlatego czwarta umowa powinna być na czas nieokreślony.

Od ubiegłego roku funkcjonuje również przepis określający maksymalny czas zatrudnienia na umowę na czas określony. Nie może on przekraczać 33 miesięcy.

Kontakt
Polska. Warszawa. Jeśli masz pytania lub sugestie, napisz do nas.

Zapewniamy usługi w zakresie indywidualnego doboru personelu różnego poziomu.

Nie tylko szukamy pracowników dla Twojej firmy, możemy również pomóc w ocenie i testowaniu.