Blog Detail

67887_778.jpg

Umowa o pracę, zlecenie, cywilne

Umowa o pracę - to podpisany przez pracodawcę i pracownika dokument, który określa wzajemne obowiązki. Pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego określonym, a pracodawca do zapłaty umówionego wynagrodzenia. Umowa ma najczęściej formę pisemną. Nawet jeżeli zawierana jest ustnie, powinna być później spisana.

Wypowiedzenie umowy o pracę – czyli powiadomienie o zakończeniu pracy. Wypowiedzieć umowę może pracownik – na przykład, gdy warunki pracy mu nie odpowiadają. Może też pracodawca – gdy nie jest zadowolony z pracy pracownika. Otrzymanie wypowiedzenia oznacza utratę pracy w terminie określonym w umowie (np. w ciągu dwóch tygodni).

Przez określony umową czas pracownik nadal zobowiązany jest więc do wykonywania swoich obowiązków (a pracodawca – do wypłaty wynagrodzenia przez ten czas).

Jeśli pracownik nie wypełnia swoich obowiązków, umowa może być zerwana bez wypowiedzenia (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) – wtedy pracownik traci pracę z dnia na dzień. Rodzaje umów o pracę: na okres próbny – to pierwsza umowa podpisywana z nowym pracownikiem. Daje możliwość sprawdzenia, czy kandydat nadaje się do pracy. Ten rodzaj umowy można podpisać z danym pracownikiem tylko raz.

Przy większości zawodów umowy próbne zawiera się na dwa tygodnie, na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych do trzech miesięcy. na czas określony – umowa może obejmować dowolnie długi czas, wygasa z datą ustaloną przy podpisywaniu umowy. na czas wykonania określonej pracy – trwa do czasu wykonania danego zadania. na zastępstwo – pracownik przyjmowany jest na czas nieobecności innego pracownika, na czas nieokreślony – przy podpisaniu umowy nie określa się czasu zakończenia pracy.

Jest to najbardziej korzystny dla pracownika rodzaj umowy. Daje przywileje, których nie dają inne rodzaje umów (na przykład, tylko z takim rodzajem umowy można ubiegać się o kredyt w banku).

Dodaj ogłoszenie - Szukam pracy

Umowy cywilne


Te umowy nie dają takich przywilejów, jak umowy o pracę (np. urlopu czy świadczeń socjalnych). Najpopularniejsze
są umowy-zlecenia oraz umowy o dzieło. umowa-zlecenie – Jeżeli jest jedyną formą zatrudnienia, od wynagrodzenia pracownika potrącane są składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne, natomiast składka chorobowa, która pozwala na otrzymywanie części wynagrodzenia w czasie choroby, jest dobrowolna.

Umowa-zlecenie


Umowa-zlecenie może obejmować dowolny okres. Można ją wypowiedzieć w każdym czasie. Może być zawarta ustnie lub pisemnie. umowa o dzieło – zawierana jest w celu wykonania określonego zadania (wykonanie zdjęć, naprawa samochodu czy pomalowanie mieszkania itp.), za określone wynagrodzenie.

Powinna zawierać zapis, z czyjego materiału i czyimi narzędziami będzie wykonywane dzieło, sposób ich rozliczania, datę wykonania lub oddania dzieła. Umowa zwykle przewiduje też sposób reklamacji, a także ewentualne karne odsetki za niedotrzymanie terminu wykonania pracy.

Kontakt
Polska. Warszawa. Jeśli masz pytania lub sugestie, napisz do nas.

Zapewniamy usługi w zakresie indywidualnego doboru personelu różnego poziomu.

Nie tylko szukamy pracowników dla Twojej firmy, możemy również pomóc w ocenie i testowaniu.