Blog Detail

575675_317.jpg

Jak założyć własną firmę w Polsce

Pomysł i biznes plan
Trzeba zacząć od dobrego pomysłu na firmę – przyjrzeć się polskiemu rynkowi. Zastanowić się, co się dobrze sprzedaje, a może – czego na polskim rynku jeszcze nie ma? Najważniejszy jest oryginalny pomysł. Pomyśl też, w czym Ty jesteś dobry, co najbardziej lubisz robić, co niezwykłego potrafisz? Może masz jakieś nietypowe umiejętności? Może mógłbyś sprowadzać lub sprzedawać takie towary, których nikt jeszcze w Polsce nie sprzedaje? Porozmawiaj z Polakami – czasem to, co Tobie wyda się zwykłe, w Polsce będzie niezwykłe (zresztą odwrotnie też może być...).

Odniesiesz sukces, gdy wymyślisz coś, czego w Polsce jeszcze nie ma – albo coś, na co jest duży popyt i mała konkurencja. Gdy pomysł już jest, trzeba wykonać biznes plan – czyli przemyśleć i porządnie policzyć, ile ma się do dyspozycji pieniędzy, a ile pieniędzy potrzeba, żeby biznes faktycznie otworzyć. Myśląc o wydatkach, trzeba wziąć pod uwagę m.in. koszty związane z rejestracją firmy, zakup towarów, wynajęcie lokalu czy ewentualnie koszt zatrudnienia pracowników.

Żeby biznes się udał, pieniędzy musi nam wystarczyć do czasu, gdy firma zacznie przynosić zysk. Rejestracja firmy Jeśli masz już dobry pomysł i fundusze, czas zarejestrować firmę. Trzeba to zrobić w Wydziale Działalności Gospodarczej prowadzonej przez gminę, składając specjalne zgłoszenie do ewidencji gospodarczej. Opłata za zgłoszenie wynosi 100 zł. W zgłoszeniu trzeba będzie podać m.in. swoje imię i nazwisko, swój numer PESEL, o ile taki posiadamy, adres zamieszkania i adres siedziby firmy, zakres jej działania i datę rozpoczęcia działalności. Od tej daty przedsiębiorcę obowiązywać będą wszystkie procedury prawne, podatkowe i księgowe. Przy zgłoszeniu działalności gospodarczej trzeba przedstawić dokument tożsamości.

Do zarejestrowania firmy potrzebny bedzie adres: musimy mieć albo dokument własności lokalu albo umowa najmu. Warto od szukania takiego lokalu zacząć – dla wielu cudzoziemców to największa trudność w zakładaniu własnej firmy. Zaświadczanie o wpisie do ewidencji powinniśmy otrzymać w ciągu 14 dni, ale często uzyskuje się je od razu w dniu zgłoszenia. Niektóre rodzaje działalności gospodarczej wymagają dodatkowo uzyskania zezwoleń, albo udowodnienia posiadanych uprawnień (dotyczy to na przykład firmy świadczącej usługi prawne albo medyczne).

Numer REGON
w Urzędzie Statystycznym W ciągu 14 dni od uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej trzeba wystąpić do Urzędu Statystycznego o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej i nadanie numeru statystycznego REGON. Rejestracja w urzędzie jest bezpłatna. Numer REGON będzie niezbędny w kontaktach z urzędem skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Przyda się tak­że przy zawieraniu umów z kontrahentami i rozliczeniach. We wniosku o REGON trzeba podać podstawowy rodzaj planowanej działalności i informacje o właścicielu firmy i samej firmie. Trzeba też będzie przedstawić kopie dokumentów potwierdzających założenie firmy. Na numer REGON czeka się zwykle tylko kilkanaście minut.

Firmowe konto bankowe oraz pieczątka Każda firma musi mieć własne konto bankowe – osobne od prywatnego konta
właściciela firmy. Większość banków wymaga dołączenia do wniosku o otwarcie rachunku firmy różnych dokumentów
potwierdzających, że firma została założona. Firma musi też mieć adres (czyli lokal). Rachunek bankowy otwierany jest zazwyczaj w ciągu kilku dni. Wybór banku przez przedsiębiorcę jest dowolny. Zanim jeszcze założymy firmie konto w banku, trzeba zamówić firmową pieczątkę. Jest ona niezbędna m.in. przy zakładaniu rachunku bankowego, a później – w codziennej pracy firmy. Wyrabiając pieczątkę firmową, samodzielnie określa się dane, które się na niej znajdą. Pieczątka powinna zawierać zawierać: nazwę i adres firmy firmy, numer NIP, numer REGON. Wyrobienie pieczątki kosztuje przeciętnie 20–50 zł.

NIP, VAT i podatki w Urzędzie Skarbowym Wszyscy nowi przedsiębiorcy muszą zgłosić założenie firmy w Urzędzie Skarbowym. Firma uzyska wówczas NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej. Firma jest też rejestrowana jako płatnik podatku VAT. Część firm jest z obowiązku płacenia tego podatku zwolniona. Reguły rozliczania podatków przez firmę zależą m.in. od rozmiarów firmy, jej obrotów i rodzaju działalności, jaką prowadzi. ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) Jako szef własnej firmy podlegamy obowiązkowym ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, zdrowotnemu.

Dodatkowo płaci się składki na Fundusz Pracy, oraz dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Do odpowiedniego Inspektoratu ZUS (zgodnie z adresem zamieszkania) przedsiębiorca musi się zgłosić w ciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia działalności. Jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników, musi ich także zgłosić do ubezpieczenia w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy o pracę (podając ich dane osobowe i numery PESEL i NIP). Zgłoszenie w ZUS jest bezpłatne. Należy go dokonać również wtedy, gdy nikogo nie zatrudniamy, albo gdy, oprócz prowadzenia firmy, przedsiębiorca jest zatrudniony gdzie indziej.

Praca dla Ciebie od zaraz - JSservices.pl

Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy Jeśli zatrudniasz w swojej firmie pracowników, w ciągu 30 dni od daty ich zatrudnienia musisz powiadomić o tym na piśmie Państwową Inspekcję Pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz liczbie pracowników. Powinieneś także złożyć pisemną informację dotyczącą przestrzegania w Twojej firmie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy. Jako pracodawca jesteś odpowiedzialny za zorganizowanie odpowiednich warunków pracy swoim pracownikom.

Urząd celny
Jeśli chcesz wytwarzać tzw. wyroby akcyzowe (czyli zawierającymi alkohol czy tytoń, paliwami, olejami, gazem i innymi produktami ropopochodnymi, samochodami nie zarejestrowanymi w kraju), lub handlować nimi, musisz przed rozpoczęciem działalności złożyć zgłoszenie rejestracyjne w urzędzie celnym.

SANEPID
W przypadku prowadzenia firmy, która w jakiś sposób zajmuje się żywnością, konieczne jest uzyskanie zgody Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (SANEPIDU) na prowadzenie działalności w danym lokalu. Dotyczy to m.in. prowadzenia: sklepu spożywczego albo restauracji. Uzyskanie zgody wymaga wypełnienia dokumentów i spełnienia różnych warunków, dotyczących np. Rozmiaru lokalu, warunków przechowywania żywności, dostępu do czystej wody itp.

Pomoc dla przedsiębiorców
Jeśli masz dobry pomysł, tylko brak ci na niego pieniędzy, to możesz skorzystać z różnych programów pomocowych dających nowym firmom wsparcie finansowe. Są to m.in. programy Unii Europejskiej, oraz inne, organizowane np. przez gminy. Więcej informacji na ten temat, oraz na temat punktów informacyjnych w całej Polsce można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Kontakt
Polska. Warszawa. Jeśli masz pytania lub sugestie, napisz do nas.

Zapewniamy usługi w zakresie indywidualnego doboru personelu różnego poziomu.

Nie tylko szukamy pracowników dla Twojej firmy, możemy również pomóc w ocenie i testowaniu.